กระทรวงคมนาคมจะมีสายการผลิตใหม่

คณะรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับผู้อำนวยการใหญ่และนายแพทย์เกียรติภูมิวงศ์ชุติมา นายณัฐวุฒิประเสริฐพูลผู้ตรวจการทั่วไปจากกระทรวงสาธารณสุขจะเข้ารับหน้าที่เป็นอธิบดีกรมบริการสาธารณสุข ผู้ตรวจการทั่วไปอีก 3 คนคือนายพิศิษฐ์ศรีประเสริฐนายไพศาลสิทธิสุขและนายประพจน์ตั้งเสรีกุลดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงใหม่ นายอติศิริตกล่าวว่ากระทรวงคมนาคมจะมีสายการผลิตใหม่

นายศราวุธ Songsiwai, ปัจจุบันผู้ตรวจการทั่วไปที่กระทรวงคมนาคมจะเข้ารับหน้าที่เป็นหัวหน้าของ OTP; ในขณะที่อีกคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจการทั่วไปนายอัมพรวรรณกาโกะจะเข้ารับหน้าที่เป็นหัวหน้าภาคสนามบิน ผู้อำนวยการฝ่ายนาวี Chirute Visalachitra จะเป็นผู้ตรวจการขนส่งโดยในขณะที่ตำแหน่งปัจจุบันของเขาจะถูกรับมอบโดยรองปลัดกระทรวงการคลังสมศักดิ์ Hommuang

Comments are closed.